Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v-"i menschelijk onderzoek voor goed meende verkregen te hebben. Ware dat nier, dan zou het zich bepalen tot een belijdenis van persoonlijk onvermogen om dit en dat in te zien, die niemand anders zich behoefde aan te trekken. 1" zooverre kan het een doordenken in dezelfde richting heeten, wanneer anderen zich hoeden om de skeptische leer te verhellen in de plaats der onttroonde dogmatische stelsels, maar, zich houdende aan hetgeen de bestrijder daarvan zelf als grondslag zijner redeneeringen moest laten staan, een herziening van al het aan beide kanten beweerde ondernemen. Zij willen een rechterlijke, een kritische behandeling der wijsbegeerte; niet om terecht te zitten over bestaande leeringen en daarvoor aangevoerde redenen alleen, maar om de strekking der getuigenissen, waarover wij bij het opmaken der theorie beschikken, met de minst mogelijke vooringenomenheid te bepalen. Het werk dat naar andere beginselen verricht is, komt daarbij gedurig in aanmerking, doch enkel als aanwijzing van wegen die men bij het gebruik dier getuigenissen zou kunnen inslaan; geenszins met het doel 0111 iemands persoonlijke verdiensten te waardeeren of zijne plaats in de geschiedenis der wetenschap aan te wijzen, hetgeen een onderneming op zichzelf zou zijn. Zoodat het hier zelfs minder aankomt op nauwkeurigheid in het verslaggeven van werkelijk verkondigde meeningen, maar deze, tot scherpere omschrijving van besprokene onderstellingen of typen van wijsgeerig denken, mogen worden om- en bijgewerkt, altijd op voorwaarde van dit te erkennen, opdat onze aanvullingen en mogelijke verbeteringen geene stoornis brengen in de voorstelling der zuivere historie, die hare eigene eischen heeft.

Nadat (met Sokrates en Plato) Aristoteles, hoewel in platonisch dogmatisme meer dan wenschelijk was bevangen,

Sluiten