Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een klasse (soort of geslacht) niets anders is dan de somder voorwerpen die zij bevat, en het besluit, waarbij het praedicaat eener klasse op elk "narer leden wordt overgedragen, eenvoudig de herhaling van een oordeel, of van een gedeelte van zijn inhoud, onder andere bewoordingen vandaar, dat hij aan het soortbegrip en het algemeene oordeel bij de analogische redeneering geene waarde hecht.

Het is waar, zoo wij vragen, wat in de werkelijkheid aan het begrip der klasse beantwoordt, of wat „de klasse" in dezen zin „is", dan vinden wij niets anders dan hare leden of voorwerpen. Doch vragen wij, wat „de klasse is" voor het denken, of wat wij met „de klasse" bedoelen, dan is zij veeleer de niet in hare posten ontbonden som van alwat zekere eigenschappen gemeen heeft. Het nederlandsche volk „is" in werkelijkheid niets buiten de millioenen menschen die zich daartoe rekenen; doch voor het staatsrecht is het niet de persoon A + de persoon R enz., maar de al of niet getelde som van degenen die aan zekere bepalingen voldoen. In hoeverre men nu, wat bij eenige Nederlanders is opgemerkt, tot andere mag uitbreiden, hangt blijkbaar daarvan af, of dat opgemerkte met die bepalingen in verband staat. Zoo ook, het stervei> van sommige menschen kan enkel in zooverre den dood van andere met reden doen verwachten, als het in verband staat met hetgeen wij met een enkel woord noemen de natuur van den mensch, d. i. de gemeenschappelijke wijze van zijn die den mensch van alle andere wezens onderscheidt welke wij genoegzaam kennen om een dragelijke definitie te kunnen geven, en die ons in staat stelt om „de menschen" tot een klasse samen te vatten, waarbinnen nog meer overeenkomst bestaat dan in de definitie is uitgedrukt.

Sluiten