Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan den arbeid van velen die hem zijn voorgegaan. Beter dan het stoutweg verkondigen van een leer die onszelven slechts gedeeltelijk bevredigt, hoewel zij menigeen verblinden mag voor het vele dat nog te doen blijft, en zijn zelfdenken vervangen door bewondering voor het onze, is de erkentenis onzer betrekking tot de gemeenschappelijke taak, waaraan wij elk op zijne wijze deelnemen, en waarvan het einde door niemand is te voorzien. Het is waar, dat inmiddels het arbeidsveld der wetenschap zich voordoet evenals een bouwgrond waar velerlei metselwerk verschillende tijdperken van wording en verval vertoont, toch mogen wij dat erkennen als een stad in opkomst, waaraan wij niet door het overijld opslaan van wrak getimmerte den schijn mogen geven van meerdere eenheid en volkomenheid dan zij vooralsnog verkregen heeft. Wij trachten naar een harmonische oplossing van alle vraagstukken, doch allereerst naar waarheid, zoover zij van oogenblik tot oogenblik te verkiijgen is.

De redeneering eindelijk, wier normale behandeling tot heden nog het best is beschreven, moet bovenal bewaard blijven voor den invloed van ter sluiks ingeschovene praemissen, waardoor de gevolgtrekking uit de erkende ongevoelig vervalscht wordt. Herleiding tot den strengen syllogistischen vorm is het beste middel daartegen, weliswaar door al te werktuigelijke toepassing indertijd bij lateren in minachting gebracht, doch nog altijd door niets beters vervangen. Met beleid aangewend laat het de moeite niet onbeloond, en spaart ons menige omslachtige overlegging. Uitbreiding van conclusiën kan dikwijls niet achterwege blijven; dan heeft men echter bij de redeneering een onderstelling gevoegd, die wij als zoodanig hebben te bejegenen.

Sluiten