Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gering; doch aan dat alles dient nog altijd om dezelfde reden het zijne te worden gegeven. Geheel iets anders is het genot dat b.v. de aanblik van een samenstel van lijnen en kleuren, of het aanhooren eener melodie, of het kennisnemen van een opstel of gedicht ons verschaft. Al ware soms de aanwezigheid van het voorwerp ons in ons persoonlijk belang onwelkom, al kwamen dus associatiën van denkbeelden den indruk belemmeren, de samenstelling der deelen van het voorwerp tot dit geheel trekt ons aan, vindt onzen bijval, ontvlamt onze geestdrift, en wekt ons op om dergelijke voorwerpen op te zoeken, en waar zij niet aanwezig zijn, ze (zoo wij ons daartoe in staat rekenen) zeiven te scheppen. Opmerkelijk genoeg is een werkzaamheid als deze reeds hier en daar bij dieren opgemerkt en bij de meest beschaafde volken wordt niet enkel van sieraden tot verhooging van het genot der aanschouwing en van rhythmische en melodische geluidopvolgingen werk gemaakt, maar ook van regelmatige schikking van alledaagsche onontbeerlijke voorwerpen. Bereikt de zin voor dus ontstane genietingen, en de vervaardiging van werken die ze ons bezorgen, zekere hoogte van beschaving, dan spreken wij van „schoonheid" en van „kunst" als van zaken die in een alzijdig ontwikkelde maatschappij niet gemist kunnen worden, en op zichzelf onze belangstelling verdienen.

') Amblyornis inornata op Nieuw-Guinea, en andere in Australië; van deze tuinaanleggende vogels gaf een bevoegde hand de beschrijving met afbeelding in liet Magasin Pittoresijue van 1882, p. 346—*8. Men kan vragen, of lmnne verzamelingen van kleurige voorwerpen niet soms dienen om insekten te lokken waarop zij azen; doch ook waar dit het geval mocht zijn, eischt de regelmatige aanleg van hun werk een verklaring op zichzelf.

Sluiten