Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vallen aan de gesteldheid van het onderwerp op zichzelf genomen, die ook zonder tusschenkomst van een kunstenaar kan genoten worden, en ons genieten van de gewrochten dergenen die het, door hunne vertolking, voor ons meer belangwekkend maken; alleen dit laatste komt als eigenlijk kunstgenot in aanmerking. En nu is liet zeer de vraag, of dat element van waarheid in een kunst die ons aanhoudend boeien zal, ooit kan gemist worden; ot wij ons op den duur zouden vergenoegen met een spel van „vormen" of louter verschijnselen, die niets anders beteekenen, en enkel door hunne onderlinge verhoudingen voldoening geven '). Aan geometrische patronen, „studiën in blauw en goud", sierlijke vlechtwerken uit toonreeksen en accoorden kan dikwijls een hooge mate van schoonheid niet ontzegd worden, zoodat er zelts velen zijn die daaraan genoeg tneenen te hebben; doch zoo wij niet soms, als lieden van het vak, in werken van dien aard idealen vinden die wij met onzen arbeid vruchteloos trachten te evenaren (hetgeen ze om andere redenen dan om der schoonheids wille belangrijk maakt), worden wij aan den prikkel al spoedig gewoon en verlangen naar verandering. De geest wordt onverschillig voor hetgeen hem niet meer zelf bezig houdt; en hiervoor bestaat zeker het minste gevaar waar met harmonie in den vorm de openbaring eener buitengewone gave van opmerken en uitdrukken, en bovendien een onderwerp gepaard gaat dat voortdurend denkbeelden wekt, belangrijk genoeg om de aandacht levendig

wie dat b.v. in de hartverheffende fugas van een J. Seb.Bach meenen te vinden, verstaan daarin de uitdrukking niet van de stemmingen van een gezond en edel gemoed, waardoor ook zij d.e van |,et vernuftige maaksel geene rekenschap weten tc geven, zich reeds getroffen kunnen gevoelen.

Sluiten