Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verschijning, die licht vergeten wordt; daarom tracht me» het eerlang vast te houden, en brengt het met toenemende nauwkeurigheid in beeld door het duurzame schrift. Ten laatste heeft men bedacht, het zichzelven te doen ingriftelen in een stof, die het dan door bemiddeling van een bizonderen toestel vrij getrouw voor het gehoor teruggeeft; doch hier staan wij eerst aan den aanvang van een nieuw tijdperk, dat voorshands niet in aanmerking komt.

Doordien de wording der taal op velerlei punten begint, en in verschillende kringen onder afwisselende inwerkingen plaats vindt, ontstaan er talen van onderscheiden woordenschat en bouwtrant, die hare lotgevallen hebben, uitgroeien en zich verspreiden, afsterven en verdrongen worden evenals levende wezens; zoodat men in Verzoeking komt ze als zelfstandig bestaande te bejegenen, terwijl zij toch in waarheid behooren tot de uitrusting van menschen, en uit het lichamelijke en geestesleven van dezen te verklaren zijn. In vroegere tijden moesten zij zeker, waar de kringen van verkeer elkander raakten, meer dooreenloopen, zooals dat in grenslanden nog min of meer gebeurt; eerst later rondden zij zich geheel af tot vaste taalstelsels, elk met een eigen doorgaand karakter en een bizonderen voorraad van vormen. Het fijner ontwikkelde denken, dat meer bepaalde begrippen en verbindingen vast te houden en mede te deelen heeft, wijdde ook aan de beschikbare middelen der volkstalen zijne aandacht, en vervormde ze tot beschaafde, en zelfs tot wetenschappelijke talen, waarvan de vaste regels deels, gelijk de natuurlijke soorten, uit de waarneming opgemaakt, deels willekeurig ingevoerd zijn ').

') Opmerking verdienen in onzen tijd de bemoeiingen b.v. der Grieken, om tusschen de antieke en de volkstaal, en der Noren om

Sluiten