Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sonder enich wedersegghen, in ene herberghe binnen Utrecht, daer si ons in wisen; ende wie dat eerst ghemaent worde, die soude eerste incomen sonder verbeyt der ander, aldaer des daghes rechte maeltiden terene(n) ende des nachts te slapene(n), ons selven te winnen, niemant met sinen andele quite te laten ende uter herberghe niet te sceyden, desen voerg. heren den deken ende capitel en ware eerste voldaen van horen versetene pachte ende van allen ponten voers., daer si ghebrec in hadden, ende mede van sulken coste alse si daden om mi ende om mine borghen in te manen. Ende soe wie van ons dan laghe van andre scout of selve niet leyste en mochte, die sel voer hem legghen enen anderen goeden man. Ende waer dat enich van minen voers. borghen hier binnen storve, so sel ic binnen viertien daghen daerna enen anderen borghe also goet weder setten in des doden stede; of ic ende dieghene die van minen borghen te live blive sellen daervoer incomen leysten alse voers. is, also langhe (h)ent ic enen anderen borghe, also goet, weder gheset hebbe in des doden stede. Ende waer oec dat iemant van ons hyrof sijn trouwe verbrake, dat God verbieden moete, daermede en moghen hem die ander niet bescudden. Ende dese voerg. heren en dorven niemant trouweloes scelden of mit enighen rechte verwinnen, si ne willen 't doen, noch men sel's hem niet verghen. i) — Alle dese voers. voerwarden hebbe ic Ghisebrecht here van Apcoude ende van Gasebeke, ridder, principale sacwoude voers., ende wi Gisebrecht van Loenresloet, Symon van Haerlem, Vrederic uten Hamme, Johan van Broeckhusen, ridders, Stephen van Zulen ende Henric van Broechusen, knapen, borghen voerg., gheloeft ende gheloven mit gesamender hant ende elc voer al, witteliken ende wel vast ende stade te houden ende te voldoen mit goeden trouwen, sonder arghelist ende sonder enich weder segghen of wedertale, mit gheesteliken rechte of mit weerliken rechte of mit anders enigherhande feyte. — In orconde des briefs,

i) De lezing: «berghe^' is ook mogelijk.

Sluiten