Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beseghelt mit onsen seghelen. Ghegheven in 't jaer Ons Heren dusent drehoudert achtendeviertich, des Vridaghes na Sinte Philipes ende Sinte Jacobs-daghe.

Liber Pilosus. Blz. 75. Rijks-archief te Utrecht. (Vriendelijke mededeeling van den ZeerEerw. Heer J. H. Hofman.)

N°. 7.

Alle denghenen die desen brief zeilen zien of horen lesen, doe ic verstaen Alfer van der Horst, knape, dat ic in pachte ontfanghen hebbe van eersamen luden den deken ende capitel der kerken van Sinte Marien t'Utrecht, tot tien jaren toe naestcomende na der daten des briefs, hoer gerechten, tinze ende tienden, groet ende cleyne, van Cortehoeven, Tankenvene, Horstwerde, Dorschervene ende Jndix-tienden, (mit) egghen ende eynden, also alse ghelegen zijn ende si horen Goedshuze van Sinte Marien voers. van outs toe behoert hebben ende toebehoren, elx jaers om hondert ende vijftien goede oude gulden Vrancrijcsche scilde, goet van goude, van volre ghewichten ende van gherechter munten, oft paeyment daervoer, daer men ze in eiker tijt der betalinge om copen mach in der wissel binnen Utrecht, vrijs ghel(t)s, te betalen ende vri ende commerloes te leveren binnen Utrecht in hore montaden op minen cost, anxt ende arbeyt den voers. heren van Sinte Marien ofte hoers cameraers indertijt, alse die ene helfte tot Korsavont, nu naestcomende ende die ander helfte tot Paeschen daernaest comende ofte binnen viertien daghen na eiken termine voers. onbegrepen, ende also voert jaerlix deze voers. tien jaren uut, zonder enigherhande ofcortinghe ofte verminringhe des voers. pachts van de cost ofte van enigherhande ongheval ofte onghelde, het waer van tientrechte, waternoet, donre, blicsen, haghel, sne, reghen, herenscattinghe, roef, brant, oerloghe ofte van anders enigherhande

Sluiten