Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onghelde ofte onrade, dat daerop vallen mochte in enigherwijs, in wat manieren dattet toecomen mochte. Ende t'enden den tien jaren voers. zelen die voerseide gherechten, tinze ende tienden vri ende los wedercomen aen den deken ende capittel voers., horen vrien willen daermede te doen, behoudelike denzelven deken ende capitel voerscr. horen pacht, die hem dan van den voers. goede versoenen ware. Voert so sijnt vorwaerden, waer dat zake dat ic binnen desen voers. tien jaren oflivich worde so soude dese voerscr. pacht comen op minen ousten ghetruweden zoen of ik en hadde mer en had ic ghenen zoen, so zoude dieselve pacht comen op mine outste ghetruwede dochter; ende waer 't dat ic gheen zoen nochte dochter en hadde, so zou 't comen op minen naesten ghetruweden erfnaem, also dattet ummer op enen erfenaem bliven zei die tien jaren uut voers. Ende ic noch mine erfenamen en zeilen dezen voers. pacht niemant vercopen noch wechgheven, noch bespreken, noch versetten, noch verzeilen, noch verwandelen, nochte uutgheven in een deel ofte al, nochte in gheenrehande manieren, buten volcomen wil ende consente des dekens ende capitels voers. Ende waer oec dat zake dat ic of mine erfenamen ghebraec mijns (in gebreke bleef), die betalinge des pachts voers. tot enigherhande voers. terminen versumeden, of dat ic of mine erfnamen voers. tieghens den voers. heren enich punten verbraken, so viel wi van dezen pachte voers. ende van allen rechte ende toezegghen, dat wi aen desen voers. goede hadden; ende datselve goet quaem dan vri ende ledich weder aen den deken ende capitel voers., horen vrien wille daermede te doen, also verre alse sij 't aennemen wouden, sonder yemant wedersegghen ende sonder vervolghe mit enighen rechte, behoudeliken ummer den deken ende capitel voers. hoers versetens pachts in allen denselven manyeren ende vorwaerden alse hiervoer bescreven staen. Ende waer dat ic of mine erfenamen, ghebrake mijns, desen voers. pacht tot eiken voers. termine jaerlix niet en betaelden nochte en voldeden of enich van desen punten ende voerwaerden voerghenoemt verbraken, het waer in een deel of al, so soude wi ende onze borghen, die wi hierop hebben gheset, alze

Sluiten