Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rutghecr scoutenzoen, Gheryd Lubbrechtzoen, Ghisebrecht Cloetinc, Claes van Diemen, Willam Peterszoen, Henric Over Nesse, Jacob Rusche, Dideric Here, Johan Voet, Diederic Voet, ghebroeders Meeus Hadewaerszoen ende Dideric Berenzoen, te maninghe des dekens ende capitels voers. of hoers ghewaerden boden in comen leysten, sonder enich wederzegghen, in een herberghe binnen Utrecht, daer men ons in wijst; alse so wie dan eerst ghemaent wert, die sel eerst incomen leysten, sonder enich verbeit der ander aldaer, des daghes rechte maeltiden te eten, in der herberghen voers. ons selven te winnen ende uut der herberghen niet te sceiden, den deken ende capitel voers. en waer eerst van horen voers. pacht ende van allen punten voers., daer si ghebrec in hadden al voldaen, ende mede van zulken coste alsi deden om ons ofte enich van minen borghen voerscr. in te manen; ende so wie van ons laghe voer ander scout, ofte selve niet leysten en mochte, die sel voer hem selven legghen enen anderen goeden man. Ende waer 't dat enich van minen voers. borghen storve binnen desen voers. tien jaren of eer ic hem al voldaen hadde in allen manieren, als hier bescreven staet, so sel ic of mine erfename, ghebrake mijns, binnen viertien daghen na siere doet enen anderen borghe also goet ofte beter weder setten in siere stat, of ic ente ghene, die van minen borghe te live bliven, sellen daervoer in comen leysten alse voers. is, also langhe ent ic of mine erfename, ghebrake mijns, enen anderen borghe also goet ofte beter weder hebbe gheset in des doden steden. Ende so wanneer enich van ons borghen voers. sijn twaeleften deel van den voers. pacht, die tot enich voers. termijn onbetaelt ware, betaelde ofte van enighen voers. punten, daer ghebrec in ware, van sinen twalefstendeel voldede, mit alsulken coste alse daerom ghedaen ware, om ons in te manen, daer waer hi dan tot dier tijt mede qwijt alse voer sijn aendeel van der tijt voerleden; mer van den pacht van allen toecomender terminen ende van den anderen punten voers. bleve hi nochtans den voers. heren verbonden, alse voers. is. Maer wanneer den deken ende capitel voers. dit voers. goet vrij ende los weder aenghecomen

Sluiten