Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is, hetsi t'ends den voers. tien jaren ofte hierbinnen mit horen willen, of dat die voers. pacht anders yment overghegheven worde bi wille ende consente des dekens ende capitels voerg., so sijn alle deze voers. borghen van al dier losten ende borchtochten voers. claerliken qwijt, also verre als hem dan van horen verscenen pacht ende van allen horen vorwaerden voers. al voldaen waer, ende anders niet; ende daer hem niet of voldaen en waer, daer soude vvi of voldoen in allen manieren ende vorwaerden, alse hiervoer bescreven staet. Ende waer oec dat yemant van ons hierof sijn truwe verbrake, dat God verbieden moete, daermede en mach hen die ander niet bescudden; noch die deken ende capitel voers. en sijn nymant sculdich trouweloes te scelden, noch te verwinnen mit enighen rechte, sine willen 't doen, noch men seis hem niet verghen.

Alle dese voers. vorwaerden ghelove ic Alfer van der Horst, knape, principale zacwoude ende wi borgen voerghenoemt ghelovent mit hem witteliken ende wel, vast ende stade te houden ende vol te doen bi onser trouwen sonder enich arghelist; ende vertien mede alre wcre ende wederwoerde, die wi of yemant van ons hier wederzegghen ofte proven moghen mit gheesteliken rechte, ofte mit waerliken rechte, ofte mit ander enigerhande feyte ofte zaken, in wat manieren dattet toecomen mochte. — Ende opdat alle deze voers. voerwaerden vast ende stade ende onverbroken bliven, so hebbe wi Alfer van der Horst, Rutgher scoutenzoen, Henric Over Nesse, Meeus Hadewaertszoen ende Dideric Rerenzoen voerglienoemde dezen brief bezeghelt mit onsen zeghelen; ende want wi Gheryd Lubbrechtzoen, Ghisebrecht Clotinc, Claes van Diemen, Willam Peterszoen, Jacob Rusche, Dirc Here, Johan Voet ende Dirc Voet voerghenoemt op dese tijd selve ghene zeghelen en hebben, so hebben wi ghebeden enen eersamen man den officiael des hoefs van Utrecht dezen brief over ons te bezeghelen mit des hoefs zeghel voers. in orconde der waerheyt; ende vvi officiael des hoefs van Utrecht voers. hebben om bede wille Gheryd Lubbrechtszoens, Ghisebert Cloetinx, Claes van Diemen, Willam Peterszoens, Jacobs

Sluiten