Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ruschen, Dircs Heren, Jan Voets en Dircs Voets voerghenoemde desen brief over hem bezeghelt mit ons hoefs zeghel. — Jn orconde ende kennisse der waerheyt ghegheven in 't jaer Ons Heren dusent drehondert ende tachtich op den Mey-avont.

Liber I'ilosus. Blz. 321—24. Rijksarch. Utrecht. (Vriendelijke mededeeling van den zeereerw. heer J. H. Hofman.)

N°. 8.

Allen denghenen die dezen brief zeilen zien of horen lezen, doe vvi verstaen Willam here van Abcoude ende van Duersteden, dat wi in pachte ontfanghen hebben, van eersamen luden den deken ende capitel der kerken van Sinte Marien t'Utrecht, hoer gherechte, tinse ende tiende van Cortehoeven ende van Tankenvene, hoer gerechte van Horstvveerde ende Indijcstiende (mit) egghen ende eynden, also alsi ghelegen sijn ende hem ende horen Goedshusen voers. van outs toebehoert hebben ende noch toebehoren, tot zeventien jaren toe, die ingaen zullen opten Mey-avont nu naest comende, elx jaers om hondert ende vijftien goede oude gulden Vrancrijcsche scilde, ghoet van goude, van volre ghewichte ende van gherechter munte, oft payment daervoer, daer men ze in eiker tijt der betalinghe om copen mach in der wissel binnen Utrecht (... genoegzaam zooals in den voorgaanden brief van 1380). Voert hebben vvi gheloeft ende gheloven mit goeden trouwen voer ons ende voer onze erfnamen den deken ende capitel voers alse dat vvi noch niemant van onzer weghen die lude in den voers. gerechte bescatten nochte bezwaren en zelen vorder dan des Ghestichts recht is van Utrecht, ende dat wi nemen zeilen den tins, smalen tiende ende boeten aen zulker paye, ofte die vvaerde daervoer, in alle diese manieren, dattet van outs den deken ende capittel voers. toebehoert heeft (... als in den voorgaanden. Hij verbindt zich als zijn voorganger tot »leisting" en

Sluiten