Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geinteresseerdens, geliefden te approberen ende een ider te ordonneren daar na te gedragen den 9"' Septembar 1696 alhier nogh gedient. Is geappointeert.

De Gedeputeerden etc. gehoort het rapport van de heeren van Heemstede ende andere haar Ed. Mo. Gecommitteerden accorderen den suppliant de gabelle over de zuweweg van Cortehoufif na de Vecht wordende geheven, mits geen hoger gabel vorderende als van outs betaalt is geweest ende daar voor aen de kerck van Cortehoufif jaarlijcx uijtkerende de somme van dertigh gulden, ende authoriseren die van den gerechte van Cortehoufif voors. om over de gemelte wegh jaarlijcx de schourde exactelijck te voeren.

(Rijksarchief Utrecht. Extract uit Resoluticn Ged. Staten van Utrecht.)

N°. 10.

Gehoort zijnde het nader rapport van de heeren van Heemstede ende andere haar Ed. Mo. Gecommitteerden den 95n Septembris 1696 ende 25*=" Junij 1697. Is na deliberatie goedgevonden aen Rijck Louvre, schout van Cortehoufif, te consenteren gelijck aen deselven geconsenteert word bij desen de gabelle op de zuwen van Cortehoufif te vorderen ende ontfangen in maniere als volght:

dat van ider wagen, cheze of ander rijtuijgh voor 't gebruijck van den zuwenwegh sal worden betaelt by t'openen van den boom ider reys eene stuijver.

Dogh bij nacht of na sons ondergangh dubbeld.

Voor ossen of koejen of paerden ider vier penningen.

Schapen ende verkens twe penningen.

Dat van de voors. gabelle exempt sullen zijn de Ed. Mo. heren Staten 's lands van Utrecht ende alle de heren comparerende ter dagvaart van de provintie van Utrecht mitsgaders de heren raden

Sluiten