Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij met de kerk weinig wil te maken hebben, wordt zij door den aanblik eener kathedraal licht opgewekt, en speelt het »dim religious light" voor haar een groote rol, terwijl voorts de maclit deitonen zich, gelijk te voorzien was, in het kweeken dezer stemming allerminst verloochent.

Het komt niet in ons op om op het goed reclit dezer aandoeningen ook maar het geringste af te dingen, evenmin als wij zouden willen of kunnen loochenen, dat het natuurgevoel zoowel bij het aanschouwen van verheven als van lieflijke tooneelen vaak zich op dusdanige wijze zal uiten. Maar hierop willen wij wijzen, dat veler godsdienst tegenwoordig enkel schijnt te bestaan in het ineer of minder kunstmatig te voorschijn roepen van dei-gelijke stemmingen, die dan met den weidschen naam van mystiek worden betiteld.

Het spreekt echter vanzelf, dat wij ons bij onze bespreking der «nieuwe mystiek" niet door het spraakgebruik in al zijn omvang kunnen laten leiden; in plaats van op oogenblikkelijke stemmingen hebben wij den blik te vestigen op een doorgaande levensrichting, een levensbeschouwing, die zich op allerlei wijze in de laatste jaren openbaart.. Haar noemt men mystiek ter wille van de overeenkomst, welke zij toont met de richting, die in de geschiedenis onder dezen naam wordt aangeduid; en nieuwe mystiek ter wille van haar verschil met de oude. En op dat verschil willen wij

Sluiten