Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tieele waarheid wil aanwijzen, die verborgen ligt onder alle stelsels van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap, en zoo een universeele religie in het leven tracht te roepen.

Geen wonder, dat de theosofen hun woord hebben medegesproken op liet Parlement der godsdiensten, in verband inet de wereldtentoonstelling in 1893 te Chicago gehouden. Dit Parlement lag volkomen op hun lijn, en dat het kon gehouden worden, is in zekeren zin een triomf te achten voor hunne beginselen, aan welke het, blijkens de tegenwoordigheid van Roomsch-Katholieken, Episcopalen, Lutheranen, Congregationalisten, Methodisten, waarlijk niet aan aanhangers en voorstanders ook in de Christelijke kerkgenootschappen ontbreekt.

Het zijn hoofdzakelijk drie namen, die op het gebied der tegenwoordige theosophie genoemd moeten worden. Madame Blavatsky kan als de stichtster der geheele beweging worden aangemerkt; Kolonel Olcott was het, in wien zij haar voornaamsten helper vond; Anale Besant heeft thans door haar onvermoeide werkkracht en veerkrachtig talent de geestelijke leiding in handen. Een kort verhaal van het ontstaan der beweging mag hier niet gemist worden.

Het leven van Helena Petrowna von Hahn-Rottenstern is rijk aan avonturen. In 1831 geboren, huwde deze Russische gravin op zeventienjarigen

Sluiten