Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kleine uitgaven der te Amsterdam gevestigde »Theosuphische Uitgeversmaatschappij" ook in de dorpen begint door te dringen. Wij hebben hier dus een verschijnsel voor ons, dat hoe langer hoe grooter afmetingen gaat aannemen, en door niemand, die belang stelt in de stroomingen des tijds, mag voorbijgegaan worden.

Het is drieërlei, dat de Theosophische Vereeniging aangeeft als haar doel.

Ten eerste: Het vormen van een kern van de algemeene broederschap der menschheid, zonder aanzien van ras, geslacht, kaste of kleur.

Ten tweede: Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.

Ten derde: Het naspeuren van onverklaarde natuurwetten en van de ongeopenbaarde krachten in den mensch.

Alleen het eerste van deze drie doeleinden is bindend voor alle leden der Vereeniging. Wie evenwel zich tot het onderwerp aangetrokken gevoelt en in staat is zich er mede bezig te houden, streeft ook de beide andere na, en zal daardoor des te vaster overtuigd worden van de geestelijke eenheid, welke aan alle wezens ten grondslag ligt, en de algemeene broederschap der menschen mogelijk maakt. Geloofsstellingen heeft de Vereeniging niet; zij laat ieder in zijn eigen godsdienst en

Sluiten