Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spiritualisme, dat verkeer zoekt met de geestelijke wereld, in onderscheiding van het spiritisme, welks apostelen het alleen om de geesten te doen is.

Als de hoofdman der tegenwoordige spiritisten kan de Russische staatsraad Aksdkow, de uitgever van het maandschrift «Psychische Studiën" beschouwd worden, ook om zijn »Animismus und Spiritismus", waarin hij von Hartmann zegevierend te woord stond. In dit werk wordt onderscheid gemaakt tusschen drieërlei verschijnselen: de elementaire, zooals tafeldans en dergelijke, die langs wetenschappelijken weg kunnen verklaard worden; de animistische, die worden veroorzaakt door tot nog toe onbekende psychische krachten, welke door de occultisten worden bestudeerd; de zuiver spiritistische, die aan den invloed van geesten moeten worden toegeschreven. Zoo naderen de wetenschappelijke spiritisten telkens meer het occultisme, maar blijven als onderscheidend kenmerk vertoonen de aanvaarding van de geestentheorie, met welke evenwel door de niet wetenschappelijk gevormden alles wordt verklaard.

Overigens is ook hier dezelfde gang van zaken wraar te nemen als bij de theosophie; bij nader onderzoek toch verloren de feiten, welke als wonderen werden aangestaard, veel van hun geheimzinnig karakter. In 1809 werd door het twee jaren vroeger in Engelands hoofdstad gestichte Dialectisch Genootschap een comité benoemd om de in groote

Sluiten