Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

krachten der mediums bederven. Zoo staan zij in eigen oog veel hooger en verwerpen zij het spiritisme als vulgair.

Boven beide groepen achten zich de occultisten verheven, die noch van geesten noch van Mahatma's leeren, doch de occulte krachten der natuur op quasi-wetenschappelijke wijze te hulp roepen om de verschijnselen te verklaren, welke door de officieele wetenschap niet of slechts onvolledig kunnen worden uitgelegd.

Ook bij het occultisme hebben wij met een herleving te doen, gelijk Karl Kiesewetter het met behulp van een ontzaglijk omvangrijk historisch materiaal aantoont, in zijn Geschichte des neueren Occultismus en het vervolg daarop, die Geheimwissenschaften betiteld. Ongeloofelijk veel vlijt wordt aangewend om de oude alchymisten, astrologen en toovenaars te bestudeeren; de gang dezer «geheime wetenschap" wordt al de eeuwen door nagespeurd, en wat anders een geschiedenis van het bijgeloof zou heeten, wordt thans een historie der hoogere wetenschap genoemd.

Merkwaardig, dat wij ook hier de ons reeds uit Maeterlinck bekende theorie van de mystieke perioden in het leven der menschheid aantreffen. Ebbe en vloed, zegt Kiesewetter, vertoonen zich in de ontwikkeling der mystieke bekwaamheden. Telkens, wanneer een de wereld bewegende omwenteling

Sluiten