Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II. De Letterkunde.

Wanneer van nieuwe mystiek gesproken wordt, denkt men daarbij in de eerste plaats aan de openbaring der mystische richting van den laatsten tijd in de literarische werken der jongere auteurs. Is de invloed der theosophische vereenigingen en van soortgelijke bewegingen toch altijd beperkt tot een min of meer besloten kring, de schrijvers spreken tot het groote publiek, dat, zonder het zelf te bemerken, van lieverlede hunne beschouwingen overneemt en allengs leert te leven in een mystische stemming. Aan de andere zijde is het even waar, dat de auteurs geene lezers zouden vinden, indien zij niet kinderen huns tijds waren en onder woorden brachten, wat in veler hart leeft zonder nog de rechte uitdrukking voor zich zelf gevonden te hebben. Zoo heeft hier, gelijk op zoo menig gebied, een wisselwerking plaats, welke recht geeft om te besluiten tot het bestaan

Sluiten