Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blikken herinneren, waarin hij dezelfde dingen voelde, die hier zijn uitgedrukt.

Daar is veel waarheid in wat hij elders schrijft, dat de dingen door de woorden, namelijk door ze te fonnuleeren, hun beteekenis verliezen; ook in hetgeen hij zoo eigenaardig zegt: woorden zijn voor het dagelijksch gebruik; wil een koninklijke ziel ze bezigen, dan zijn zij als vagebonden rondom een troon. Maar nu dienen wij wel op te letten, hoe dit eerste hoofdstuk over het Stilzwijgen in zekeren zin tot grondslag dient voor het geheele stelsel; hoe van dit aanvangspunt uit de lijnen worden getrokken, die ons voeren naar de hoogten der mystiek.

Boven vermeldden wij reeds, dat onze auteur »le réveil de 1'ame" in onze dagen gekomen of althans zeer nabij acht. Weder nadert volgens hem in het leven de menschheid een geestelijk tijdperk, waarin de zielen elkander zullen kennen zonder bemiddeling der zintuigen; en reeds komt het uit in beeld, schilderstuk en geschrift, hoe de ziel bezig is zich los te maken uit de materie, en zich naar boven te worstelen. De geheime krachten der natuur openbaren zich wederom; de geestenwereld manifesteert zich. Wat voor onzen tijd noodig is, dat is een transscendente jpsychologie, die het ons laat zien, hoe daar rapport bestaat tusschen ziel en ziel; ja, hoe alle zielen eigenlijk een geheel met elkander vormen, »la fleur des multitudes". Die ziel is in

Sluiten