Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dien ik niet kende, maar altijd wel hevig te kennen verlangde, en die, ook waar ik dacht het zelf te doen, het schip mijns levens richtte. En vaak verschrikte mij de onverwachte wending, vreemde aan eigen boord". Dien Leider te leeren kennen is het hoogste goed; alleen wat met Hem in betrekking brengt, heeft waarde. Zoo is »de barmhartigheid alleen goed om de schoone ontroering, en de kennis alleen goed om het dichter doordringen in het wezen Gods. Maar zonder deze is barmhartigheid een walg, en kennis een gruwel. Wee hun, die barmhartigheid plegen zonder ontroering, die zich ontfermen uit gewoonte, die van menschenliefde maken een bedrijf en van kennis een eeredienst." Geluk, genot, wijsheid en deugd zijn alleen dan begeerlijk, als zij dichter brengen tot God, en anders zijn zij niets. Langs verschillende wegen bereiken de menschen het doel, want Gods openbaringen zullen wel vele zijn. En dit bereiken is geen sensatie van sterk of mooi of kunst of schoonheid, maar »een ander leven. Het is een groote en eeuwige gebeurtenis in mijn ziel, die voor altijd alles verandert. Het is het blikken in het beloofde Land, het ver vooruit zien liggen der heilige stad, der breede tinnen, zonneblinkend in blauwe verte, — daar ligt het eind der zware bedevaart, de moede pelgrims juichen: Jeruzalem!"

Zoo vinden wij hier een edelen vorm van mystiek, die meermalen de woorden der bijbelsche vroomheid

Sluiten