Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bed den priester heeft laten roepen en als een geloovig katholiek den laatsten adem heeft uitgeblazen. Eindelijk, dat een jong dichter, Louis le Cardonnel, zijn intieme vriend, na en ten gevolge van het lezen van des meesters Sagesse priester is geworden. Zonder zich zelf in het minst te sparen, heeft Verlaine zijn verzoeking, zijn strijd, zijn nederlaag telkens en telkens weêr, kortom de zwarte bladzijden van zijn leven verhaald Het is de beklagelijke toestand van den zondaar, die te voren reeds weet, dat hij in den kamp tegen de zonde opnieuw bezwijken zal, en toch telkens opnieuw dien kamp weder aanvangt; het is ook de diabolische hartstocht van den Satanist, die behagen schept in de herinnering zijner zonden en met wellust zich telkens het tooneel en de bijzonderheden van zijn val weder voor oogen stelt. Verlaine is moede geworden van de zonde; werd hij inderdaad ook de zonde moede? Niemand zal het ons euvel duiden, indien wij op deze vraag geen antwoord durven geven.

Anders echter staat de zaak ten opzichte van den tweeden schrijver, dien wij noemden, en wiens ontwikkeling nog voortdurend door middel zijner geschriften te volgen is. Huysmans, de man der zwarte mis, geldt in onze dagen voor den voornaamsten vertegenwoordiger der kerkelijke mystiek; velen zien tot hem als tot een grootmeester op; zoowel Jules Bois als Remy de Gourmont achten

Sluiten