Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het een hooge eer, als hij hunne werken met een voorrede van zijn hand verrijken wil. Vooral aan hem is het te danken, dat onder het jongere geslacht het Christendom, altijd in den vorm der Roomsche Kerk, niet meer hooghartig geïgnoreerd wordt; gretig wordt de hand uitgestoken naar het nieuwe boek, dat zijn naam op de titelbladzijde draagt, zoodra het de pers verlaat; wat Huysmans zegt, is belangrijk. Het is wraar, dat zijn Cathédrale is tegengevallen aan de lezers van En Route; dat er geklaagd wordt over zijn wijdloopigheid in het catalogiseeren van oude kunst en oude heiligen-legenden , maar dat neemt toch niet weg, dat een breede kring tot dezen auteur opziet als tot een orakel, en hem de sleutels der goddelijke wijsheid toebe-

trouwd acht.

In een serie van drie romans, waarvan de laatste, L'Oblat, nog verschijnen moet, verhaalt hij onder het masker van Durtal zijn mystieke bekeeringsgeschiedenis, naar de oude verdeeling in reiniging, verlichting en vereeniging. Hij doet het in een eigenaardig Fransch, met een beeldspraak, die op het eerste gehoor wel ietwat zonderling klinkt, bijv. wanneer hij, den zalvenden toon van een priester vermeldend, spreekt over de vaseline van diens welsprekendheid; hij doet het met een afdaling in allerlei bijzonderheden, die op zijn minst genomen weinig stichtelijk zijn, zoodat men hem beschuldigen kan menig onrein visioen van zijne lezers te

Sluiten