Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met den abt incluis, in het speuren van demonische machten! De demonen toch trachten steeds de kloosters, immers tegen hen opgeworpen bolwerken, te bemachtigen; één is voldoende om een gansche stad te bewaken en het doet er niet toe, of hij in slaap valt, want de stad blijft toch voor den duivel; maar drie honderd zijn er noodig om invloed op een klooster te oefenen, en dan dienen zij allen daartoe nog rusteloos bezig te zijn. Maar laat Durtal goeden moed houden! De aanvallen van den Booze bewijzen de echtheid zijner bekeering.

De bekeerling houdt het in zijn overspannen toestand ruim acht dagen uit en keert dan met huivering naar Parijs terug. Hij voelt nog te veel »homme de lettres" te zijn om monnik te worden, en ook reeds te veel monnik om met zijne literarische vrienden te blijven verkeeren. 1)

Wij zullen de ontwikkeling van Durtal niet

1) Het is voor ons niet van belang ontbloot om te hooren wat de abt Durtal op den laatsten dag mededeelt bij een gesprek over de toekomst zijner kloosterorde. Holland toch (Huysmans is van Hollandsche afkomst) zal in geval van nood, zoo wordt ons hier verhaald, altijd een toevoerkanaal van nieuwe Trappisten blijken. „In dit protestantsche land is een welig opbloeien der mystiek waar te nemen. Het Katholicisme is er des te vuriger, naarmate heter, zoo al niet vervolgd, dan toch geminacht wordt, verdronken als het is in de massa der Lutheranen. Misschien staat dit ook in verband met de gesteldheid van den bodem met zijne eenzame vlakten en zijne zwijgende kanalen, met den smaak zelf der Hollanders voor een regelmatig en vreedzaam leven stellig is in deze kleine katholieke kern de Cistercienser-roeping menigvuldig."

Sluiten