Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Roomsche leerstukken gedaan heeft. Ik denk hier dus minder aan den vertaler van Ruysbroeck, dan wel aan den auteur der «Paroles de Dieu", het boek, dat zoo menige schoone en aangrijpende bladzijde bevat.

Deze schrijver behoort niet tot de groep dergenen, die, naar de geestige uitdrukking van Charbonnel, een pakket zouden willen maken van hun verleden om het te ontsmetten; daar is geen Satanisme van een vroegere periode, dat hem in zijn vroomheid telkens parten speelt; daar is ook, naar wij het reeds van Huysmans hoorden, geen artistieke uiting, maar wij zeggen liever, daar is geen literatuur; doch daar is wel geloof, en dat is toch zeker op Christelijk gebied het beste. Overigens treffen wij hier telkens die eigenaardige geestelijke verklaring der Schrift aan, die reeds zoo menigmaal, en waarlijk niet ten onrechte, de mystieke exegese verdacht heeft gemaakt; en waar nu de verborgen Schriftzin telkens op een verheerlijking der Moedermaagd neerkomt, is het voor den protestantschen lezer niet altijd even gemakkelijk om de lectuur voort te zetten. Zoo zullen bijv. de schatkameren der sneeuw in Job XXXVIII: 22 de Onbevlekte Ontvangenis moeten aanduiden; zoo zal de schepping van hemel en aarde als verborgen zinspeling moeten gelden op het huwelijk van Joachim en Anna, uit wie het licht, dat is Maria, geboren wordt; en dergelijke typologieën, waaraan

Sluiten