Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die rozen, — gij doet ze opbloeien, gij geeft in uw kunst

[ze weer.

De mystiek van hun leven en geuren vertolkend in 't kleuren

[teer; —

Oh, wie kan als gij uitspreken 't geheimste der ziel! — Wie Met eens schilders penseel weergeven des dichters poëzie ?!"

Zeker moet ieder, die de werken van Toorop's kunst aanschouwt, erkennen, dat hij een meester is in het teekenen. Dat gewirwar van arabesken en lijnen is waarlijk geen gekrabbel van ongeoefende hand; door diezelfde hand toch is menig portret geteekend, waarvoor ieder met bewondering blijft stilstaan. Evenwel, evenals bij de literatuur, hebben wij ook hier niet over de meerdere of mindere kunstwaarde te oordeelen, doch slechts te letten op de openbaring van den mystischen geest.

Die mystische geest nu komt uit in het karakter der tegenwoordige schilderkunst zelf. Zij geeft zoo weinig mogelijk aan het oog, zooveel mogelijk aan den geest; zij is geworden tot afbeelclster van de onstoffelijke wereld, en is daardoor, naar de opmerking van Gerretsen, de andere meer spiritueele kunsten, literatuur en muziek, genaderd. Nu kan gezegd worden — en wij zullen het niet tegenspreken —, dat zij op deze wijze heeft opgehouden schilderkunst te zijn, maar die nadering zelf toont toch onmiskenbaar, hoezeer ons moderne leven

Sluiten