Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rubrieken en laat de reactie vaak gelijktijdig met de actie bestaan, ja soms in denzelfden persoon. Hoe velen leven er niet in onzen tijd, die geen ander middel kennen om den strijd van geloof en wetenschap te beslechten, dan het mystieke leven des harten streng te scheiden van het intellectueele leven van het hoofd; ja, lijdt niet ieder in zekere mate onder dit conflict? Door deze apart-stelling van het leven der wetenschap heeft deze vrijheid tot het verrichten harer kritische operatiën, terwijl aan de andere zijde het hart de bevoegdheid erlangt om zijn geloof te behouden en elke nadering der wetenschap als roof op vreemd gebied te weren. Dat zoo evenwel geen oplossing van het probleem geboden is, ja, dat veeleer het probleem eerst recht op deze wijze is gesteld, wordt in onze dagen meer en meer ingezien, en menigeen zou met hartelijke vreugde het vermogen der theosophische Mahatma's erlangen om het lichaam dat in zijne deelen is uiteengenomen, weder in zijn geheel op te bouwen.

Na deze uitweiding keeren wij tot ons eigenlijk onderwerp terug; wij trachten de wordingsgeschiedenis der nieuwe mystiek na te gaan, om alzoo uit de factoren, welke tot haar ontstaan hebben aanleiding gegeven, tot den waren aard van haar karakter te besluiten.

De negentiende eeuw is de eeuw der exacte wetenschappen; dat wil niet alleen zeggen de eeuw van natuur- en scheikunde, maar ook de eeuw, die

Sluiten