Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nitie herhalen; wij hebben toch bij al onze mystieken het geloof aan een voor onze gewone waarneming onzichtbare wereld teruggevonden, en tevens het geloof aan het bestaan van een ander waarnemingsvermogen dan het zinnelijke. \eel verder kunnen wij echter ook thans niet gaan, zoo wij kenmerken willen noemen, die inderdaad aan alle openbaringen van den mystischen geest zonder onderscheid eigen zijn. Het verzet tegen het rationalisme en het besef van de noodzakelijkheid eener inwijding vloeien reeds van zelf uit onze definitie voort. Het zoogenaamd «gezond verstand" smaalt op de nieuwe mystiek als een geestelijke aberratie; die mystiek zelf verklaart op haar beurt dit gezond verstand voor krank, wijl het aan hare openbaringen geen geloof slaat. En waar het zinnelijk waarnemingsvermogen aan allen gemeen is, blijkt er een bepaalde gave en een bepaalde oefening voor noodig om het vermogen te ontwikkelen, dat tot de waarneming,van het bovenen buitenzinnelijke in staat stelt.

Zoo wij echter kenmerken mogen noemen, die wel niet als regel zonder uitzondering kunnen gelden, maar dan toch op de meeste verschijningsvormen passen, dan kunnen wij zeggen, dat de nieuwe mystiek het zwaartepunt der levensbeschouwing heeft verplaatst naar het innerlijk leven; dat in haar het gemoedsleven zijne rechten hernomen heeft; dat de ziel, nu niet langer physio-

Sluiten