Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der duisternis. In de «petites religions" leefden allerlei oude godsdiensten weder op en voelde zich de zin voor het mysterieuze aangenaam gestreeld. In de literatuur werd het luide verkondigd, dat het waarachtig leven des menschen het leven der ziel is, van de ziel, die, één met de Godheid, haar zaligheid zal vinden in het openbaar worden dier eenheid. In de kunst eindelijk trachtte men die ziel af te beelden in de gelijkenis van den mensch, in de schildering der natuur, in de geheimzinnige symboliek der lijnenwendingen.

De neomystieken zullen zelf voor godsdienstige menschen willen gehouden worden, mits daarbij slechts niet aan een bepaalden positieven godsdienst worde gedacht. Aller ideaal — alleen de Néochrétiens zonderen wij uit; van hen was dan ook in het bovenstaande geen sprake, daar deze uiting der nieuwe mystiek in zekeren zin een ander karakter draagt — aller ideaal ligt uitgedrukt in de grondstelling der Theosophische Vereeniging, welke hare leden werft uit de aanhangers van alle godsdienststelsels, en erkenning eischt van het wezen, dat aan alle ten grondslag ligt en aller gemeenschappelijk bezit uitmaakt, van wrat dus vroeger genoemd is de natuurlijke godsdienst. En dit beginsel is door breede scharen overgenomen; het beginsel der universeele waardeering, die alle dogmata eert en geen enkel dogma belijdt; het beginsel, dat het woord godsdienstig uit en

Sluiten