Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het woord religieus in de mode gebracht heeft.

Op zich zelf ligt in onze beschrijving nog geen veroordeeling opgesloten. Immers zonder de aspiratie wordt het doel des strevens niet bereikt; alleen de hongerende strekt de hand uit naar de spijze. Was het nog weinige jaren geleden de gewoonte om onzen tijd als den tijd van het ongeloof aan te duiden, wij erkennen het met vreugde, dat deze benaming thans niet langer past; de naam van God wordt weder genoemd en het geloof aan de ziel iiiet meer als kenteeken van achterlijkheid aangezien.

Een andere vraag is het evenwel, of van de nieuwe mystiek inderdaad een herleving van den godsdienst, nu nog gansch algemeen genomen, te verwachten is. Het is nog niemand ooit gelukt om van zijn honger te eten. Daar is een zoeken, dat tot vinden leidt, maar daar is ook een zoeken, dat van vinden niet hooren wil. Achten wij dan in de mystische richting onzer dagen den religieuzen aaideg des menschen opnieuw te voorschijn getreden, het is ons toch niet mogelijk in deze mystiek een réveil te zien.

Gaan wij de geschiedenis na, dan bemerken wij, dat de mystiek zich altijd heeft vastgehecht aan een bepaalden godsdienst en gekweekt werd in een bepaalden godsdienstigen kring, welks leven zij verdiepte en verrijkte, ook al bleven de botsingen niet uit, onvermijdelijk als zij waren, waar de man-

MYSTIEK 12

Sluiten