Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alleen van die walgelijke openbaringen der mystiek en die vreemdsoortige met onmiskenbaar heidensch merk gestempelde cultusvereenigingen, welke Bois met vaardige pen heeft geschetst; het geldt evenzeer van zoovele edeler vormen, als wij konden vermelden. Het zonderlingst bijgeloof en de verhevenste aspiratiën ontmoeten elkander in de nieuwe mystiek; leidt het eerste onmiddellijk van God af, de tweede hebben althans tot nog toe niet naar Hem henengeleid.

Zoo gaarne zouden wij kunnen zeggen, dat wij in den trek naar mystiek bij velen onzer tijdgenooten een morgenrood zien, dat wij begroeten kunnen als den dageraad van een nieuwen dag, maar met het oog op de feiten is het ons onmogelijk. Wel worden de oude mystieken gelezen en herlezen, maar onderwijl wordt hun levensbodem verworpen, terwijl toch de boom hunner mystiek alleen daarin wortelen kon. Of, om het anders te zeggen, een Ruysbroeck wordt bewonderd, maar men wil er niet van weten, dat hij den bloemkrans zijner mystiek alleen ter eere van de dogmata der Kerk heeft gevlochten; wat hij de hoofdzaak heeft geacht, wordt met minachting of hoogstens aesthetische waardeering aangezien, terwijl aan zijn aanbidding een zelfstandig karakter wordt toegekend, dat hij zelf ten zeerste wraken zou. En waar wij onzen blik vestigen op de menigte bijzonderheden, die wij allengs in ons

Sluiten