Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overzicht leerden kennen, dan merken wij, dat, al wordt er dikwijls gesproken van geloof, van geloofsgehoorzaamheid in het geheel niet wordt gerept; dat men zich niet, althans niet met bewustheid, onderwerpt aan de bovenzinnelijke wereld, maar haar in allerlei vormen en met allerlei middelen tracht te beheerschen; dat, zoo hier sprake is van godsdienst, deze niet hierin bestaat, dat de mensch God, maar veeleer, dat God den mensch dient.

Wij meenen hier niet beter te kunnen doen dan een welsprekende bladzijde van Prof. Lamers aan te halen, waarin wij in korte samenvatting terugvinden, hetgeen door ons gezegd is, en zeer ernstig bestreden wordt de meening van zoovelen, die van de nieuwe mystiek een herleving van het godsdienstig leven wachten. Zij luidt aldus (Eltlieto LIS): »Menigeen, die genoeg heeft van de onstuimigheid, waarmede theorieën, die men als uitingen van «ongeloof" kan beschouwen, plegen op te treden, zocht stillen vrede in wat heden ten dage «mysticisme" door velen genoemd wordt. Het naturalisme kweekte een huiveringwekkend realisme, dat geen andere werkelijkheid schijnt te kennen, dan die van het lage en gemeene. De geest kwam daartegen in verzet en beval een »geloof" aan, dat met bovenzinnelijke werkelijkheid — in plaats van haar gehoorzaam te zijn naar echten geloof'saard — een roekeloos spel

Sluiten