Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beschouwing, in de Christelijke weegschaal gewogen, te licht zal worden bevonden.

Toch is de nieuwe mystiek volstrekt niet optimistisch gestemd; integendeel door al bare uitingen, althans in de literatuur, klinkt een toon van droevigen weemoed. Het lijden der wereld staat voor haar op den voorgrond, en wij zagen, dat het een harer meest uitkomende karaktertrekken is, dat zij ruime plaats heeft bereid voor het pessimisme der Indische godsdiensten. De groote invloed van het Buddhisme op de beschaving van onzen tijd is ook aan andere oorzaken te danken; bier is een godsdienst zonder God en zonder wonderen, althans zonder zulke, die in liet credo zijn overgegaan; nog liever, hier is een godsdienst zonder credo, die alleen levensrichting wil wezen; die bovendien zich aansluit voor de zedelijke wereld aan de door de wetenschap gehuldigde wet der evolutie, en in onzen tijd van gemeenschapsgevoel medelijden en verdraagzaamheid predikt. Maar bovenal is de groote aantrekkingskracht vari het Buddhisme toch gelegen in zijn beschouwing van het lijden en van de verlossing. Dat lijden is de algemeene voorwaarde van liet bestaan, als een natuurwet alles doordringend en beheerschend. De verlossing bestaat in de kennis van den vergankelijken aard van alle bestaansvormen; is eenmaal de ijdelheid van het leven ingezien, dan maakt men er zichzelf van los en dooft den wil om te leven uit. Welnu,

Sluiten