Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slechts schijn; hun zelfbezit is voor het grootste gedeelte slechts aesthetisch van aard, terwijl de persoonlijkheid alleen langs ethischen weg kan worden gehandhaafd. Prof. Is. van Dijk (»De verhouding van den evangeliedienaar tot de nieuwe strooming in de litteratuur van ons vaderland" Stemmen voor W. en Y. 189(3 blz. 566—582), die bij het optreden der jongeren ook denkt aan een reactie tegen de sterke gravitatie van het wetenschappelijk, wijsgeerig denken naar het onpersoonlijke, merkt daarbij toch op: «Inderdaad, in de liefde voor het schoone herneemt het persoonlijke een klein deel van zijn rechten, maar om op dezen weg spoedig zijn vollen rechtstitel, die alleen bij het geweten berust, voor goed te verliezen." Zagen wij dit te loor gaan der persoonlijkheid niet ook in de scheppingen van Maeterlinck, die personen met hun geheimzinnig achtergrond-leven, welke als door onzichtbare draden worden bewogen?

Van drames pour marionnettes kon hij spreken, en den indruk van marionnetten maken de menschen in de meeste openbaringen der nieuwe mystiek. De theosofen verhalen ons van den pelgrimstocht van den Ego door tal van existenties; maar die Ego ligt zoo ver achter onze empirische verschijning, dat hij, met zijn lange geschiedenis achter zich, waarvan wij ons niets herinneren, met zijn zichzelf oplossen in HET in de toekomst, meer den indruk maakt van een phantoom uit het schim-

Sluiten