Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoolang moeten wachte in die winkel!... d'r stonde toch zöo'n macht mensche!

Ze zei 't haastig, met een gemaakte onbevangenheid in haar fijn-zingend stemmetje, waaruit een onrust klonk. Juffrouw Verhoef had 'tniet gemerkt, dat er al zooveel tijd verloopen was sedert zij 't kind uitstuurde, maar nu maakten die haastige verontschuldiging en blijkbaar onware woorden haar opmerkzaam, 't Was waar: Marietje moest zeker al héél lang weg zijn geweest, want ze had in die tijd koffie gezet en hier al een heele poos zitten prakkizeeren.

Haar nog niet verdwenen wrevel schoot weer omhoog en, als altijd, was er een scherp gevoel van wellust in,die wrevel aan ietszwakste koelen.

— Dat lieg-i weer, kreng dat je bent! 't Is nooit zoo vol bij Schamp in de winkel, vooral 's Zondagsoches niet... Waar hei je weer geslenterd al die tijd ?...

— Heusch moeder.... ik ben i*echt door

gegaan ik heb nergens geslenterd maar

d'r stond zóóveel volk... d'r waren 'r wel twintig ja wel dertig, die allemaal

Met een forsche zwaai patste de breede werkhand, de vingers stijf aan een, op zij van 't koel-frissche gezichtje, nog eer 't kind had uitgesproken.

Sluiten