Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit de lagere klasse hielden er natuurlijk een afzonderlijke moraal op na, vooral tegenover „ heeren" die notitie van hen namen. Maar een meisje uit de goede kringen, en die bestemd was zijn

eigen zuster

Waarachtig, daar begon hij weer van voren af aan! Nu eens en voor goed, weg met Carla en alles wat haar betrof! Het kon

hem niets schelen of zij kwam, hoegenaamd niets en daarmeê

uit! Hij wilde er zelfs geen seconde langer aan denken. Het was onzinnig zich met zoo iets het hoofd te breken!

En Barthold bleef zijn voornemen getrouw. Hoe vaak hij ook nog in den huiselijken kring over de aanstaande huisgenoote hoorde praten, hij hield zijn gedachten onder discipline, luisterde zoo weinig mogelijk, en als hij het ongemerkt doen kon, ging hij de kamer uit. Met dat al gewende hij zich langzamerhand aan het vooruitzicht dat zij weldra in hun midden zou zijn, min of meer ondergaande den invloed van zijn omgeving die dit alles zoo volkomen natuurlijk vond. De allereerste onwil van Baby was nu ook overwonnen; zij had geheel en al den zachten meegaanden aard harer moeder en begon nu zelfs met een zeker verlangen naar de nieuwe vriendin uit te zien. Deze was toch eigenlijk niet veel ouder dan zij en het zou dus misschien wel „ leuk" wezen, dacht zij. Vooral het idee dat zij Carla bij den naam mocht noemen vond zij aardig. Haar vader had dit zoo beslist, om het gouvernante-achtige, dat de nieuwe huisgenoote wellicht in de oogen van anderen zou hebben, geheel weg te nemen. Hij wilde haar zoo geheel op een voet van gelijkheid in zijn huis stellen, dat de grootste égards ook van vrienden en kennissen haar verzekerd zouden zijn.

Inmiddels correspondeerde hij druk met Carla's beschermvrouwe, regelende al deze en verdere détails en eindelijk ook den datum harer komst.... totdat op zekeren dag een brief van mevrouw Corduroy plotseling wijziging bracht in de plannen. Deze schreef namelijk dat Carla onverwachts door Engelsche vrienden van haar vader in Londen te logeeren was gevraagd, en wel voor de „ season"; en nu stelde zij voor het arme meisje die uitspanning te gunnen. Na afloop van de season zou zij

Sluiten