Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loovertjes flikkerden, die als bevreesd voor hun eigen werkingr plotseling weer terugdoken achter het wimperfloers.

„L'amour est un oiseau rebelle!" neuriede hij zachtjes het pas gehoorde air nog eens na. „Denkt u er ook zoo over, als die mooie wreede Carmen?"

„ Cela dépend " zeide zij opziende, „ in het algemeen, ja....

maar zoo ooit moet hier juist de exceptie den regel vormen , vindt u niet?"

„Of la règle, 1'exception!" viel hij snel in. „Gelukkige exceptie!" Toen nam hij haar met een zekere gemeenzame vertrouwelijkheid het muziekboek uit de handen om er op zijn beurt in te bladeren? „Wat krijgen wij nu? Eéns nog moet ik die stem hooren van avond!"

„Wij hebben al zooveel gemusiceerd!" zeide zij aarzelend. „Zouden de anderen het misschien vervelend gaan vinden?"

Hij keek onverschillig om naar de tweede kamer der suite, waar op dat oogenblik druk gepraat werd, zoodat zij bij de pianogeheel geïsoleerd stonden. Hij zag haar eenige oogenblikken aan.

„Wat kunnen ons de anderen schelen?" en hij legde zooveel nadruk op dat woordje „ons" dat er iets in haar binnenste opsprong, en zij zich bukte, schijnbaar om de piano-tabouret op te draaien, maar in werkelijkheid om te verbergen wat er in haar omging.

,, Dan weet ik wat hernam zij, na weer in haar muziekboek

te hebben gezocht. „ Gij kent immers het Ave Maria van Gounod ? "

„Ja zeker."

„Dan maken wij dat samen, met viool. Dat zal heerlijk zijn. Eerst u de vioolsolo en dan ik. Voor viool vind ik het zoo prachtig!"

„Hoor nu dien bijenkorf eens aan!" zeide hij een weinig later onder het stemmen. „Wacht, ik zal dat gegons in een minimum van tijd doen ophouden."

Met een stoelepoot liet hij eerst drie formidabele slagen hooren, trad toen naar voren onder de portières der suitedeuren, die zijn knap figuur en zijn prettig opgewekt gezicht voordeelig omlijstten, en zeide na drie officiëele buigingen als een regisseur voor het voetlicht:

Laatste nummer van het programma: Ave Maria van Gounod, met obligaat viool-begeleiding, uitgevoerd met welwillende medewerking van een dilettant die, heden minder goed gedisponeerd, de toegevendheid van het publiek inroept."

Sluiten