Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zeker een Amsterdamsche kleermaker, hè? deugt niet, geen

van allen. Je moet een Haagschen nemen; ik zal je 't adres van den mijnen geven."

Baithold, vlak bij den spiegel van den schoorsteenmantel staande, wierp er onwillekeurig een blik in. Ja, wel zonderling! Hij herkende zichzelven nauwelijks. Zijn schrale jongensfiguur scheen plotseling zoo breed en flink in die dikke ruige lichte stof. Gaarne zou hij zich nog wat langer hebben opgenomen, maar hij deed het met en trok een fauteuil bij de tafel.

Inmiddels schoot Robert de sigaren naar de overzijde.

„Neen, dank je, ik rook nooit."

., Niet? dat is jammer."

„Waarom jammer?"

„ Omdati je dan een groot genot in je leven mist, anders nergens om, zei de ander, dikke rookwolken uitblazend.

Op zoo iets viel niet veel te zeggen, en Barthold zweeg dan ook, zijn gastheer eenige oogenblikken aandachtig bekijkend en tot de conclusie komend dat deze hem verbazend goed beviel. " °é= "00't had hij zich bij een eerste kennismaking zoo onweerstaanbaar tot iemand aangetrokken gevoeld.

„Weet je waarom ik daareven zoo razend werd?" vroeg hij 11a een vrij lange stilte.

„Neen, niet precies."

„ Mindei om dien zwijnenboel dien hij me in mijn gezicht smeet dan wel om hetgeen hij zeide.... Heb je wel gehoord wat hij zeide ?"

„Ja hij noemde je „juffie", geloof ik. Vind je dat zoo erg? .hen dood gewone plagerij voor iemand die niets geestigers weet te bedenken."

_ ,yon.(? liet er£> om<Iat hij het tegen mij zeide!" antwoordde Bart hola zijn tanden op elkaar klemmend.

Toen zweeg hij weer, den flinken eerlijken kop, die daar op het roode canapé-kussen lag met klimmende sympathie bekijkend en zeide plotseling:

„Toen ik een kleine jongen was, heb ik mijn ouderen broer bepaald willen vermoorden, omdat hij me voor een meisje uitschold en nu "

„En nu wilde je met dezen kerel hetzelfde doen'.. Nu dat is tamelijk consequent. Ik houd nog al van consequente menschen. Maar met dat al was het toch gelukkig dat mijn "unnen jouw willen in den weg stond. Moorden zijn verbazend

Sluiten