Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had heel iets anders te zullen hooren, dacht geruimen tijd na „Wat versta je onder het woord idealist?» vroeg hij eindelijk

W kaU ik je in korte ^irém

ggen, zeide Kobert, terwijl hij in zijn geliefkoosde Itesrendp

e tïr-!°rr "e mI mir *■>»

terecht schoof. „Een idealist is een wezen, dat begint met zich

we aTle'maal^Je^zult ook te schePPen- Nu> dat doen

ilemaal. Je zult ook wel reeds weten, dat, wat wii zien pn

waarnemen met is de werkeHkheid, niaar onze eigene zuiver

werSSei/T^ V™' "J': d0

ïKeiijkheid op onze zintuigen en onzen geest inwerkt En nu is een idealist iemand, op wien de realiteit geregeld op een totaal anto-e wuje inwerkt dan bij.... „iet-Meahsten.BiïeX S

menseMom bJts!"g stelli? zeT«1 achtsten van het

nenscndom — wat om te beginnen al erg ongezelli°- is Yervola-pim

heeft hij de eigenaardigheid om van die andere zeven achtsten

tnl™ reeeLmVT, m als "J'oorbÏM v« J

omogeen is — toch altijd te verwachten die eigenaardige on

J ™ch£,SrfEinseM Tlkt anee" ™ eei1 V0lbl0ai l3ei»

te verwachten zijn!.... Nu begrijp je hoe genoegeliik ziin bestaan , ' *}oe hulPelo°s hij telkens uit zijn ideale sferen neerploft' on den harden zoo heelemaal niet elastischen bodem der erva innatuurlijk tot groot vermaak der omstanders! °""

mijn waarde, vindt je die plioto niet frappant geliikend?"

„Neen, met bijzonder.... ik heb meer aanleg een SntoooD te worden dan een idealist," misanrnroop

flltiJa!üUrliji! Tel6Urgestelde of gekortwiekte idealisten worden altijd misanthropen, pessimisten, sceptici of hoe je ze 't liefst wil

In de llteratuur heeten zij tegenwoordig decadenten. Vroeger die arme stakkers allemaal zoo'n veiligen uitwe- den godsdienst. Daar had hun fantazie vrij spel. De wereld — de 'voorstelling hunner zintuigelijke waarneming liet hen onbevredigd Dus ij stegen op naar eene betere ongeziene wereld die zii zich vorm den een ieder naar eigen geestelijke behoeften. N7wSen zhE" voelden zich in hun mysticisme overgelukkig. Maar in onze eeuwen wetenschappelijk onderzoek en van populariseering harer uit _omsten weten zij geen raad met zichzelven en met hun aspiratiën

^ TirCut rr ?f,beter ^de -«s a^s

,1J zlJn> «ebben de kracht met zich te schikken in bet- hP staande en worden eindelijk moreel ziek."

.. TTnt» TXT Cl4- irt •!_ j. .

uau IK tegenwoordig moreel ziek ben?

vroeg

Sluiten