Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet kwelde met beuzelingen en nietigheden die zoo weinig te beteekenen hadden.

„ Ik geloof dat het beter is het haar maar ineens te zeggen.... dat martelen is niet aan te zien...." dacht Meryan dien avond, toen hij Carla zoo stil en bedrukt zag, toch nog haar uiterste best doende om heel gewoon te zijn en met Baby gekheid te maken, maar met een zoo lijdenden trek op het gelaat, dat hij haar met stijgende meewarigheid gadesloeg. Hij vroeg zich niet af in hoeverre Johan schuld had, hoe ver hij gegaan was om de illusiën welke zij zich blijkbaar gemaakt had te wettigen. Maar wat hiervan ook mocht zijn, heden avond deed zij hem denken aan een arme mooie kapel, met een speld doorstoken, en bestemd langzaam dood te gaan.

Er waren een paar gasten dien avond, vrienden uit de buurt, die nu en dan kwamen whisten; maar hoewel een groot liefhebber van kaarten, dwaalden zijn gedachten telkens af, en overlegde hij bij zichzelf, hoe hij het haar zou zeggen. Dien middag reeds had hij in de eerste verrassing Johanna de zaak verteld, desnoods zou hij het dus Carla als een geheim kunnen toevertrouwen.

En toevallig was het lot hem gunstig. Zij stonden een oogenblik te zamen boven op den corridor terwijl hij haar goeden nacht zeide.

„Het is een vervelende avond voor u geweest, zoo heelemaal zonder muziek," zeide hij op luchtigen toon, om den mogelijken indruk dat hij met intentie sprak geheel weg te nemen. „ En ik vrees dat die gezellige muziekavondjes voor langen tijd gedaan zullen zijn want.... het is voorloopig nog een diep geheim, maar u die ik als van de familie beschouw, kan ik het wel vertellen. De jongen is zoo goed als geëngageerd met een vriendinnetje Uit

zijn jeugd met Alida Molten — en in den eersten tijd zal hij

dus wel voor de kunst verloren zijn."

Tegelijkertijd zeide hij haar met een haastigen handdruk goeden nacht, en ging met groote stappen de gang verder door, naar zijn kamer, blijde dat het hooge woord er uit was, maar toch ook min of meer nieuwsgierig naar den volgenden dag. Dan pas zou het hem duidelijk wezen hoe de zaken eigenlijk stonden.

4

Sluiten