Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En het was Carla die dit gezegd had — Carla.... die vluchtige

droom uit zijn kinderjaren — dezelfde Carla en toch een andere

duizendmaal verleidelijker dan vroeger, thans onder hare nieuwe gedaante.

Mijn God! wat moest hij ruw en lomp tegen haar geweest zijn, om haar die woorden zóó te hebben doen uitspreken, met die trillende onzekere stem als hadde zij kunnen schreien. Ruw en lomp tegen haar, die toch al zoo ongelukkig was, wie niemand ooit genoeg kon ontzien in hare afhankelijke positie.

Welk een heerlijke zachtheid in haar — een zachtheid in harmonie met heel de broze teerheid van haar wezen!

En hoe mooi was geweest die spontane opwelling waarin zij den vogel van haar hoed had gerukt ! Het was eigenlijk iets geweest iets aanbiddelijks, om voor te knielen! Wie weet welke

schatten in die vrouwenziel diep verborgen lagen — schatten die niemand zich de moeite gaf op te delven!

Als hij haar nu maar niet gekwetst had door zijn ruwheid en haar voor altijd had afgeschrikt van alle openhartigheid, van elke uiting van sympathie!

Die gedachte begon hem opeens zoo hevig te kwellen, dat hij opstond en heen en weder ging loopen, overal rondziende, hopende haar nog hier of daar in den tuin te ontdekken om haar nogmaals zijn verontschuldigingen aan te bieden. Maar hij zag haar nergens; en toen sloeg hij het eenzaamste gedeelte van het park in, om met zichzelven te overleggen hoe hij den eersten keer dat hij haar alleen kon spreken, het gebeurde goed zou maken.

Maar die gelegenheid deed zich niet voor. Zij ontweek hem, zooals hij al spoedig bemerkte, stelselmatig. Ook in het bijzijn van anderen sprak zij niet meer tegen hem als voorheen. Zij was over het geheel stiller geworden, meer ingetrokken. Het was alsof haar iets ternederdrukte wat zij anderen niet wilde laten merken. Vriendelijk en- voorkomend was zij als altijd, vriendelijk tegen Baby, tegen Alida Molten vooral — voor wie zij een bepaalde genegenheid scheen te hebben opgevat, — maar een zekere strakheid kenmerkte hare houding tegenover Barthold, een strakheid

Sluiten