Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des Zieners opstijgt naar het licht. Het is niet langer één mensch, maar heel het menschdom dat zal stichten een nieuwen godsdienst _ een godsdienst gegrondvest niet op beloften en belooningen , maar op de kennis van het verleden, op de wetten ter ontwikkeling, op een rationeel samenwerken met de Natuur.

.Tegenover de titanische krachten van het kosmisch proces zullen wij staan niet langer als dwergen, ons angstig afvragend hare oorzaken en werkingen. Want die werkingen zijn onderworpen aan vaste wetten, waarin de wetenschap steeds meer doordringt. De strijd is dus niet langer ongelijk. De Natuur kan worden vastgelegd aan de ketenen door haarzelve gesmeed, en door de mensch-dwergen met de kracht der Rede om haar heen

geslingerd. , f

„Wie nu zullen het wezen, die dezen grandiosen arbeid met

volle bewustzijn verrichten? — Zeker niet de moderne phaiiseeën de schriftgeleerden, de priesters — de nazaten van hen, die eenmaal den Grooten Revolutionnair aan zijn beulen over-

leverden.

„Het zullen ook niet wezen zij, die, zooals de Bergprediker zeide, ,thans verzadigd zijn — thans lachen", van wie thans wèl wordt gesproken omdat zij even als hun vaderen de valsche

profeten eerden. , , ,

Het zullen ook niet wezen zij, die het zoeken versmaden, omdat de waarheid en het zoeken naar waarheid geen bekoring voor hen heeft. Er bestaat niet de minste reden waarom men een hoog edel leven zou gaan leiden, als men er zijn geluk m vindt een gewoon arm leven te verkiezen. Niemand kan een geluk o-enieten, dat boven en buiten zijn behoeften ligt. Zooals Carlvle terecht zeide: „Een boek kan voor iemand hoogst belanoriik zijn, maar een hond zal aan een afgekloven been verre de voorkeur geven." En wij zullen den hond dat immers met verwijten!

"..De kennis van het wezen der natuur leert ons, dat evenmin als men een hond kan verwijten dat hij een hond is, evenmin men den bourgeois satisfait kan minachten omdat hfj gevoel, ol den idioot omdat hij verstand mist. Er zijn eigenschappen, die, hoewel in latenten vorm, bij de meeste menschen aanwezig, zorgvuldig moeten opgewekt en gekweekt en verzorgd worden, geslacht 11a geslacht, om tot de noodige werkzaamheid te worden geprikkeld. Worden alle edele hoogere neigingen door sfeer en omgeving en omstandigheden en nooddwang met geweld onder-

Sluiten