Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun van kind af is ontzegd, met onverbiddelijken dwang worden gedoemd tot de mestvaalt — tot een bestaan, waartoe de natuur — daareven, door den debater wreed genoemd — toch geen harer meest redelooze schepselen zou veroordeelen.

„De invloed van uiterlijke levensvoorwaarden op de vorming van den individu wordt dus eenvoudig geloochend. Een deivoornaamste factoren, waarmede de evolutie-theorie rekening houdt: het zich aanpassen aan levenswijze en omstandigheden — de ont-, wikkeling der in den strijd gebezigde organen ten koste der werklooze organen — dit alles vormend het zwaartepunt der Darwinistische leer — wordt derhalve ontkend waar het de natuursoort Mensch betreft!

„Vrijheid en individualisme in een maatschappij, waar reeds het pasgeboren hulpelooze kind, tot sommige, kasten behoorend — welke krachten en gaven ook in latenten vorm aanwezig mogen zijn — alle hoofdvoorwaarden ten leven: lucht, licht, voedsel, zorgen, opvoeding, onderwijs moet missen!

„Vrijheid en individualisme in een maatschappij, waar alleen het toeval der geboorte nl. flnantieele macht of onmacht den doorslag geeft, waar in elke streng afgescheiden menschencategorie een kunstmatige tegennatuurlijke gelijkheid wordt gekweekt, en elke natuurlijke individueele ongelijkheid systematisch wordt geloochend, omdat de geldgod, ten spijt van alle natuurphilosophie, in blinde willekeur nivelleert, knottend wat uitsteekt, omhoog beurend de zwakken, verlammend de nieuw ontwakende frissche elementen, beschermend zijn enkele gunstelingen, hoe weinig physieke en geestelijke levensvatbaarheid zij ook bezitten mogen.

„De Natuur, in haar drang tot volmaking, wil voor hare schepselen die levensvoorwaarden welke het overblijven van de krachtigsten en geschiktsten mogelijk maken, doch onze samenleving dwarsboomt haar streven, vermoordt hare bedoelingen, legt den mensch op een Procrustes-bed, vervormend tot een afzichtelijken chaos de harmonie harer wetten. Ons maatschappelijk systeem stelt de voor allen bestemde levensarena slechts voor enkelen open, de groote meerderheid wordt er buitengesloten, gedwongen om van geslacht tot geslacht te ademen in een atmosfeer van zedelijke verrotting, in een atmosfeer waar alleen de laagst dierlijke instincten de impuls ten leven vertegenwoordigen. En dan worden van de zijde der door het toeval bevoorrechten, in het volle besef van hun machtige superioriteit , oogen en ooren dicht gehouden, in walging van dien vunzen, in den

Sluiten