Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat Meryan bevriend was geraakt met Martalis. Maar dat praatje vond bij niemand geloof. Het klonk al te bizar. Een aristocraat als Meryan, bevriend met dien socialist, dien opruier, dien volksmenner, die natuurlijk door alle fatsoenlijke jongelui genegeerd werd! Dan zou inderdaad bevestigd zijn het algemeen vermoeden, dat het in zijn bovenverdieping niet pluis was. Trouwens vreemd was hij altijd geweest, dat viel niet te ontkennen. Eerst een doordraaier van het eerste water daarop het volgend jaar een

algeheele metamorphose: één studie al studie. En nu weer plotseling zich encanailleeren met een echten „rooie"!

„Wees jelui maar niet zoo verbaasd, dé zaak is dood natuurlijk, ik weet er toevallig alles van!" zeide Nefler omstreeks dienzelfden tijd in een clubje zijner vrienden. „ Hij heeft werkelijk een slag van den molen beet gekregen bij Denners.

„Je weet, op zijn Dinsdag-recepties wordt er druk aan politiek gedaan. Martalis heeft daar eens gespeecht op een avond dat Meryan er was, en je weet, dat doet hij kranig. Hij jongleert met phrases dat het je groen en geel voor de oogen wordt; en daar is me die goede Meryan zoowaar als een mug in de kaars gevlogen. Verduiveld gewaagd ook van Denners, zulke groene jongens aan dergelijke hypnotische invloeden bloot te stellen. Verbeeld jelui dat, toen ik in het begin van den avond hem vertelde, dat Martalis een rooie Jacobijn was, hij klaar was om weg te loopen .... en dat een geboren Amsterdammer! Je behoeft niet te vragen welk een atmosfeer hij in het ouderlijk huis heeft ingeademd!"

„ Ik heb hem ten minste altijd voor een ongenietbaren aristocraat gehouden!" merkte een der aanwezigen op. „En daarom schijnt het mij onmogelijk toe dat...

„Waarom? Ik zeg je immers dat hij zoo groen is als gras. Met politiek had hij zich nooit bemoeid. De vraag is of ooit een radicaal of zelfs maar eenigszins geavanceerd orgaan hem onder de oogen is gekomen. Daar zal zijn oude heer wel voor gezorgd hebben! Jelui kunt niet begrijpen welk een struisvogel-natuur die oude doctrinaire liberalen er op nahouden. ^ an socialisten en socialisme wist hij dus waarschijnlijk niets anders dan wat de conservatieve bladen en eenige straat-opstootjes hem er van leerden kennen. Je hadt dan ook moeten zien zijn ontzetting, toen hij bemerkte met een heuschen socialist in één en dezelfde kamer te zijn!"

Allen schaterden van het lachen.

Sluiten