Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moment daart'ven en hoe vaak gebeurde zoo iets! Hij behoorde

tot dezelfde kringen als de Meryans.... en met tact en voorzichtigheid .... men kon immers nooit weten!

Vroolijk neuriënd, niet weinig verheugd over dit nieuw pikant element dat voor hare verbeelding oprees, liep zij in al de bovenkamers naar Baby te zoeken, die haar helpen moest met het losmaken van haar kleed. Waar was het kind toch?

„ Baby " riep zij eindelijk haar hoofd stekend om de deur der

donkere leerkamer, „ Baby.... je bent toch niet hier ?"

Een gesmoord snikken in een hoek van het vertrek trof haar oor, en naderbij tredend, zag zij tot hare verbazing in de duisternis iets ineengedokens en vormloos.

„Baby, wat doe je daar? Wat is er gebeurd?"

Geen ander antwoord dan een schokkende beweging met de schouders, en een vernieuwde uitbarsting van huilen.

„Je doet me schrikken, kindje! Kom, zeg me nu gauw wat er is!"

En Carla, die op haar manier Baby wel lijden mocht, sloeg den arm om haar heen en trok met zacht geweld de handjes van haar gezicht weg.

„ De liefkoozende beweging en de teedere intonatie hadden een tegenovergestelde uitwerking dan Carla er van verwachtte, zoodat zij geruimen tijd niet wist wat te. doen.

„Ben je misschien gevallen, ma chérie, of voel je je ziek?" vroeg zij eindelijk, zich niet kunnende voorstellen de mogelijkheid dat Baby een moreel verdriet kon hebben. „Wil ik moeder roepen?"

„ Neen, o, neen!" klonk het angstig.

„Ja, maar dan moet je me ook zeggen wat je scheelt anders

roep ik haar dadelijk!"

„ Ik ben zoo ongelukkig omdat "

„Nu waarom dan?"

„ Omdat.... hij zoo leelijk en onaardig tegen me is geweest!"

„Wie, hij?"

„ Ik heb toch zóó mijn best gedaan.... en hij prees alleen jou en Bart, maar tegen mij zelfs geen woord! — En ik heb toch zoo mijn best gedaan!" herhaalde zij nogmaals.

„ Bedoel je meneer Kant, gek kind ?" vroeg Carla met een glimlach. „Daar zal hij eenvoudig niet aan gedacht hebben. Maar wees gerust, Babytje, je hebt het goed gedaan, en hij zal wel tevreden zijn geweest!"

„En waarom zei hij dan niets en wèl tegen jou ?.... Hij

Sluiten