Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is de hoofdpijn gekomen .... dus niet het huilen van de hoofdpijn, maar de hoofdpijn door het huilen — is 't niet zoo?"

Een zwijgend knikken en een gesmoorde snik antwoordden hem.

„En mag vader nu weten welk verdriet Baby heeft gehad?"

Zij aarzelde; maar het was haar zoo'n verlichting op die wijze van haar jokkentjes af te komen, en de haar aangeboren behoefte om oprecht te zijn, kreeg de overhand. Toch was zij het slechts ten halve toen zij antwoordde:

„ Ik was zoo bang.... van avond alles slecht te hebben gedaan. Ro .... meneer Kant heeft iedereen geprezen, behalve mij. Tegen mij zeide hij geen woord!"

Vermoedde Meryan plotseling iets van de waarheid?

Er verscheen een hoogst ernstige uitdrukking op zijn gelaat , en het kind zachtjes weer op de canapé terugleggend, zag hij haar aan met pijnlijke verwondering, alsof hij haar opeens anders zag dan even te voren. En die vreemde sensatie, die daar langzaam over hem kroop, werd langzamerhand sterker nog door haar kleeding, door haar ongewoon ouwelijk kapsel, dat aan het onschuldig gezichtje een nieuwe uitdrukkig gaf. Waar was zijn speelpop gebleven met de lange vlechten en de half korte kinderjurk! Een onverklaarbaar gevoel van wrevel gaf, toen hij weer sprak, voor het eerst aan zijn stem den scherpen metaalklank, dien Baby anders nooit te hooren kreeg.

„ Het was heel gek en onredelijk over zoo'n beuzeling te gaan huilen!" zeide hij opstaande. „Je hadt een veel te onbeteekenende rol om daarvoor geprezen te worden. Meneer Kant heeft natuurlijk niet eens aan je gedacht. Maar hoe ook.... je kunt van avond natuurlijk niet meer beneden komen, dat is onmogelijk, je ziet er ontoonbaar uit. Trek dus nu eerst die leelijke japon uit, en blijf hier liggen of ga naar bed. Moeder zal je helpen."

„Ik kan heel goed beneden komen, ik ben heelemaal beter...."

Geen kwestie van."

„Maar waarom niet?" vroeg zij halsstarrig, met een boos krullend lipje.

„Omdat ik het verbied!"

Zij kromp ineen onder zijn toon, en zonder er verder een woord bij te voegen, ging Meryan de kamer uit.

Nu raakte het kind meer overstuur dan ooit, zoodat, toen moeder kort daarop bovenkwam, zij dadelijk naar bed moest en zelfs een zenuwstillend huismiddeltje kreeg om tot bedaren te komen. Johanna begreep niets van den toestand, dacht echter met

Sluiten