Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eigen voorrechten, poneerden den genus mensch als een monster van hebzucht en schraapzucht, namen in één woord al zijn onedelste drijfveeren als de grondslagen hunner levensbeschouwing, en konden dus zeker niet geacht worden op een zandgrond te bouwen! — Maar de socialisten doen juist andersom, althans de leiders. Dezen, niet zelden behoorend tot de klassen die thans bevoorrecht zijn, werken in de eerste plaats voor anderen en ten eigen nadeele met een ijver dien ik vermakelijk vind. Vervolgens doen zij hun uiterste best om de maatschappelijke slaven, aan wie de upper ten al hun levensgenot te danken hebben, hun slavendom te doen begrijpen, aldus willens en wetens hun eigen glazen inwerpend. Zij doen me onwillekeurig denken aan acrobaten in hun evolutiën aan een trapezium, hoog in de lucht. Die evolutiën zijn prachtig van durven, zoo van beneden gezien. Maar men heeft altijd de vrees die arme drommels nog eens morsdood te zien vallen!"

Zoo vindt u dergelijke evolutiën prachtig? Ik voor mij

verwaardig me nooit in een circus te komen. Ik walg van acrobaten!"

„ En ik zie ze juist zoo gaarne, die arme in 's blaue hinein zwevende idealisten!" zeide Robert met zijn prettigen vroolijken

lach. ,, Maar laten wij elkaar goed begrijpen ik spreek niet van

dynamiteurs en bommenlief hebbers en al die ongelukkige krankzinnigen, die in een gesticht thuisbehooren. Ik bedoel de geduldige volhardende pioniers, die nu in de groote landen hun martelaarschap achter den rug hebben, maar in kleine achterlijke landen nog duchtig „gemassregelt" worden, en vrij wel paria's zijn.

Het spijt me uwe belangstelling niet te kunnen deelen!" merkte Meryan scherp aan. „ Mijne sympathieën bewegen zich bij voorkeur in een andere richting."

„Ja, dat is gek van me, zult u zeggen, maar die vreemde zonderlinge menschen-exemplaren sla ik met meer belangstelling gade dan de zoo algemeen gangbare soort. Die soort kent men zoo geheel van buiten! Als men van zijn geboorte af nooit anders gezien heeft dan lui die dood gewoon op hun twee beenen loopen, vind ik het wel eens aardig te kijken naar enkelen die bij voorkeur op hun hoofd staan misschien alleen maar omdat het eens

wat anders is."

„ Ik voor mij heb een afschuw van clowns, maar de smaken verschillen. Buitendien weet ik niet of het altijd kijken naar dergelijke wezens op den duur niet aanstekelijk werkt. Dat zou jammer zijn."

Sluiten