Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

intellectueele steenen en dammen te zuiveren. Ik voel mij op geestelijk gebied zoo ongeveer als een wachter op de rails van

een spoorlijn een bescheiden baantje, maar dat er toch ook

wezen moet. De taak van den machinist, die met vaste hand en scherpen blik zijn vlammend ijzeren ros door de ruimte stuurt, is veel verheffender en bezielender, maar als de weg onklaar is, hebben er déraillementen en botsingen plaats. Dat met mijn arbeid te voorkomen, heb ik mij ten doel gesteld. Velen mogen dit doel al heel nietig en armzalig vinden, mijn eerzucht reikt niet verder."

In den toon waarop hij deze laatste woorden sprak, lag een zweem van bitterheid, alsof eene versche onaangename ervaring aan die woorden ten grondslag lei. Zijn vrouw zag hem liefdevol onderzoekend aan en Barthold vroeg:

„ Mag ik wat u hier — onder ons — gezegd hebt herhalen tegen anderen ? "

„Om mij te verdedigen tegen de beschuldiging van moreele lafheid?" vroeg Denners, die zeer goed wist dat velen hem beschouwden als iemand „die bang is zich aan koud water te branden."

Barthold kreeg een kleur en wist niet onmiddellijk een antwoord te vinden.

„Wie zou jou ooit van lafheid kunnen beschuldigen?" zeide zijn vrouw verontwaardigd.

Hij haalde de schouders op.

„Óch, ik weet zoo goed hoe de buitenwacht mij beoordeelt. Maar het ligt in mijn indolente natuur ook daaromtrent kalm te blijven. Er is niets beeldstormends in mij, zelfs niet tegenover mijn vijanden. Neen, Meryan," vervolgde hij, „indien gij geen overgroote behoefte hebt een lans voor mij te breken, heb ik liever dat gij mij maar aan mijn lot overlaat. Uit een strategisch oogpunt is het verzwijgen van 'een tactiek beter dan het openbaar maken. Mijn geliefkoosde bezigheid: oude spinnewebben uit sommiger hersens weg te vagen, zou misschien onwil wekken, wanneer de ragebol waarmee ik dat werk verricht voor aller oogen zichtbaar was. Voor de intelligente koppen onder mijn studenten ducht ik geen openhartigheid, maar de meesten moeten helaas het reinigingsproces tegen wil en dank ondergaan!"

Met deze woorden dronk Denners zijn laatste kopje thee uit, stond op om naar boven te gaan en reikte Barthold de hand.

„ Aan het reinigingsproces in jouw hersenen heb ik part noch

Sluiten