Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nabiiheid gevoerd — gesprekken die, in al hun ruwheid en trivialiteit, hem toch soms verbaasden door de zaakkennis op politie en maatschappelijk terrein waarvan zij getuigden.

Eindelijk kondigde eenige beweging onder het wachtensmoede publiek de komst van den voorzitter aan. Een stevige werkmansfiguur verscheen aan den ingang van het lokaal en liep. met sne e passen tusschen de zich openende rijen door naai de " tafel waar hij met Martalis een handdruk wissdde Het was blijkbaar een metselaar, die zoo .juist zijn kalkbak had verlaten. Een kale witgevlekte jas had hij over zijn werkpak aangeschoten en van de oorspronkelijke kleur van zijn pet was weinig mee zichtbaar. Toen hij die in een hoek wierp en aan de groene.tafel «ring zitten, zag Barthold een man van omstreeks vijf-en-dertig faar met een breed vierkant verstandig gezicht, nu vuurrood van CrM.Ung ™Afmatting, en *. scherpzinnig™ blik * rustig over

hl?EenU paar energieke hamerslagen geboden stilte. Daarna klonk zijn stem hard en duidelijk door de zaal.

" Zooafs^gij^weet, heeft het Bestuur van onzen Bond Martalis uit Delftl genoodigd, om in ons midden op te treden. Zijn ondei wierp zal gn: Je' noodzakelijkheid van de politieke actie/ Ma, talis is voor ons allen een te goed bekende, dan dat wi] met precies zouden weten wat wij aan hem hebben! Hiermede bedoel ik dat hij niet in allen deele onze medestander is, maar genoegzaam in woord en daad getoond heeft een warm hart \oor

''TSLrrï «n beroep op allen «ig vooral «P hen die principieele tegenstanders van den inleider zijn en ve* zoek dezen hem rustig aan het woord te laten ^t h^t debat -/sl\ worden geopend. Daarna kan een ieder die wil het woorü krijgen en zijn meening zeggen. Maar gedurende de rede moeten alle "oed- of afkeuringen achterwege blijven. Ik hoop dat gij allen "arbeiders van Schoterveem, flink genoeg zijt om te erkennen het recht van een ieder om er een eigen meening: op na te houden, en dat gij mijn taak als voorzitter gemakkelijk zult maten.

„Ik open hiermede de vergadering en geef het woord aan

M Deze^ begon met in breede algemeene trekken het socialistisch

streven te schetsen, er op wijzend hoe deze wereldbeweging hoewel

sedert eeuwen door groote edele geesten en geniale denkers voot

Sluiten