Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,,U heeft het niet getroffen op een uwer eerste vergaderingen," zeide hij. „Ik had u en Martalis samen zien binnenkomen, en hield u in het oog. Maar uw toespraak heeft me plezier gedaan en enkele mijner vrienden ook."

Bij deze woorden knikte hij hem vriendelijk goedkeurend toe, en Barthold, staande tegenover dien werkman, kreeg op eens het gevoel een jeugdig scholier te zijn die een prijsje ontvangt. f

„Hij heeft voor ons blad dat flinke verslag gemaakt van dien avond!" zeide Thornton. „Hij is een onzer veteranen, niet waar, Zaamstra?...en hij schoof de gemakkelijkste stoel die de kamer opleverde voor hem aan.

„Ik heb ten minste heel wat meegemaakt, zeide de oude man met zijn heesche aamborstige stem, „en een herrie als te Schoterveem is niets nieuws voor me. Die onzalige personenstrijd in onze beweging, die het doel verwaarloost voor de middelen, schijnt helaas nog dagelijks feller te worden."

„Heb je Rustin nog gesproken dien avond?" vroeg Martalis, toen zij allen gezeten waren.

Zaamstra schudde van neen met een zekere treurigheid. Nu zijn gelaat, omlijst door een grijzen stoppeligen baard, van de rook en de roetlaag was gezuiverd, scheen het nog ouder en gerimpeldei en magerder. De oogen staarden waterig en dof als de doode vensters van een uitgebrand huis; toch scheen er nu en dan iets op te leven in het oude gebogen lichaam.

„ Neen Rustin gaat mij uit den weg. Hij noemt mij een

renegaat is vreeselijk tegen mij verbitterd, ik weet het

en toch, ik kon niet anders!"

„ Hij en Rustin hebben in vroegere jaren altijd te zamen gewerkt en gestreden," zeide Thornton ophelderend tegen Barthold, die zwijgend zat toe te zien en te luisteren. „Toen Rustin echter de politieke actie ging aanranden, heeft Zaamstra zich bij onze fractie gevoegd."

„Ja, dat deed ik, hoeveel het me ook kostte den man, die jaren lang mijn eenige vriend is geweest, zóó iets te moeten 'aandoen. Ik die hem zoo door en door ken, wist wat het voor hem was en hij is altijd zoo trouw, zoo goed voor mij geweest."

Zijn stem beefde. n

„Maar naderhand is hij slecht tegen je geworden, Zaamstra, kwam Thornton tusschen beide, en zijn toon verried al zijn animositeit tegen den politieken vijand, die door zijn verdachtmakin-

Sluiten